Disclaimer

Disclaimer

Algemeen. Door deze website te bezoeken en de verstrekte informatie te gebruiken, stemt u in
met deze Disclaimer en de eventuele gebruiksvoorwaarden, en hebt u kennisgenomen van en
stemt u in met het Privacybeleid en het Cookiebeleid. Lees deze aandachtig.
Verantwoordelijke uitgever. De verantwoordelijke uitgever van deze website is:
HUISINZICHT
Leon Gilliotlaan 93
2630 Aartselaar
huisinzicht@telenet.be

Aansprakelijkheid. Deze website bevat panden die te huur of te koop worden aangeboden. De
grootste zorg is besteed aan de beschrijving van het goed en aan het weergeven van de
vraagprijs. Desondanks kunnen zowel de technische beschrijving alsook de vraagprijs of de
maandelijkse huurprijs feitelijke fouten of onnauwkeurigheden bevatten. De geafficheerde
vraagprijs of maandelijkse huurprijs, alsook de technische beschrijving van het pand zijn daarom
louter indicatief en zijn niet contractueel of contractueel bindend. Het te huur of te koop
aanbieden van een pand kan daarom niet als een bod of als een bindend bod van ons, noch van
de verhuurder of verkoper worden beschouwd. Enkel een schriftelijk akkoord van de verkoper of
de verhuurder met een door u uitgebracht bod is bindend.

We raden u ten stelligste aan een pand grondig te bezoeken alvorens een bindend bod te doen.
Contacteer ons per e-mail of telefonisch om een bezoek te organiseren. Om u daarna toe te laten
een bindend bod te doen, beschikken wij over standaardformulieren die wij u op uw vraag ter
beschikking stellen.

Ten slotte is het mogelijk dat op het ogenblik van de consultatie het pand niet meer beschikbaar
is. Ook hiervoor verwerpen we elke aansprakelijkheid.

Deze website kan eveneens informatie en tips bevatten aangaande de verwerving of de huur van
een pand. Deze informatie vertolkt de mening van haar auteur. Aan deze informatie is de
grootste zorg besteed; desondanks zijn feitelijke fouten of onnauwkeurigheden niet uit te sluiten.
U kan dan ook geen enkel recht putten tegenover ons, noch tegenover pandeigenaars als gevolg
van deze informatie. Bovendien verwerpen wij elke aansprakelijkheid voor elke beslissing die u
(gedeeltelijk) mocht baseren op dergelijke informatie.

Deze website kan links bevatten die verwijzen naar andere websites. De inhoud van deze
gelinkte pagina’s kan zowel commercieel als informatief zijn en valt volledig buiten onze
verantwoordelijkheid. Wij hebben evenmin invloed op sociale-mediaplatforms en andere diensten
van derden, die worden gebruikt op onze website en we zijn er dan ook niet verantwoordelijk
voor.

Intellectuele eigendom. Op de inhoud van deze website zijn de intellectuele eigendomsrechten,
zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving van toepassing. Meer bepaald is de inhoud van
deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook verboden zonder schriftelijke
toestemming van de verantwoordelijke uitgever tekst, afbeeldingen, fotomateriaal, videomateriaal
e.d. te kopiëren of anderszins te gebruiken, op de wettelijke restricties na (zoals bvb. het
afdrukken of bewaren van pandgegevens in het kader van het zoeken van een geschikt pand),
welke beperkend zullen worden geïnterpreteerd.

Toepasselijk recht. Het Belgische recht is van toepassing op geschillen met betrekking tot deze
website.